Детска дентална медицина

Дата на публикуване в Интернет : 15.06.2018 г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Детска дентална медицина
Факултет : Факултет по дентална медицина
Катедра/секция : катедра „Детска дентална медицина“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ. бр. 13 / 09.02.2018
Кандидати : Доц. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-1083/15.05.2018
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Петрова Куклева-Тодорова, дмн МУ Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Милена Димитрова Пенева, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Снежанка Запринова Топалова-Пиринска, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Вера Борисова Крумова, дм Външен Член Становище
6. Проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн МУ Пловдив Член Становище
7. Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито: 30.07.2018 г., 11.00 ч. в Заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив