Детска хирургия

Дата на публикуване в Интернет : 02.11.2017 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Детска хирургия
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Пропедевтика на хирургическите болести, секция Детска хирургия
Брой места : 1
За срок : 3 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 49 от 20.06.2017 г
Кандидати : 1. Доц. д-р Александър Стоянов Йонков, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2098/18.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
2. проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-Пеева, дм МУ Пловдив Член Рецензия
3. проф. д-р Иван Жечев Трайков, дм Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Георги Паскалев Сафев, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Иван Димитров Манчев, дм Външен Член Становище
6. проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ Пловдив Член Становище
7. доц. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито :
15.12.2017 г., от 12:00 в Заседателната зала на Ректорат, МУ – Пловдив