Епидемиология

Дата на публикуване в Интернет : 15.11.2019 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Епидемиология
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция: : катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“
Брой места : 2
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 56/16.07.2019 г.
Кандидати : 1. Доц. д-р Ани Кеворк Кеворкян-Сариян, дм

2. Доц. д-р Николай Тодоров Ватев, дм

Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р –2062/07.10.2019
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. д-р Нели Стоянова Корсун, дмн Външен Член Становище
БГ EN
5. Проф. д-р Лилия Маркова Пекова-Върбанова, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
7. Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации:

1. Доц. д-р Ани Кеворк Кеворкян-Сариян, дм

2. Доц. д-р Николай Тодоров Ватев, дм

Заключителното заседание на журито: 16.12.2019 г., от 11.00 ч., в Заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив