Генетика

Дата на публикуване в Интернет : 02.11.2017г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Генетика
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : „Педиатрия и медицинска генетика“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : бр. 49 от 20.06.2017г.
Кандидати :1. Доц. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2089/17.10.2017 г
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Чл. кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Стоян Ганчев Лалчев, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова – Коларова, дм Външен Член Становище
6. Проф. д-р Стефан Емилов Горанов, дмн МУ Пловдив Член Становище
7. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 05.12.2017 г. от 11 часа в Заседателна зала на Ректорат.