Инфекциозни болести

Дата на публикуване : 15.12.2016
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Инфекциозни болести
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Инфекциозни болести
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г
Кандидати : 1. Доц. д-р Радка Тодорова Комитова, дм
Заповед на ректора № Р – 2275/19.10.2016 г.
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Хюсник Пениамин Бояджиян, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Радка Младенова Аргирова, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Недялка Иванова Попиванова, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Атанас Христов Мангъров, дм Външен Член Становище
6. Доц. д-р Марина Апостолова Ненова-Попова, дм Външен Член Рецензия
7. Доц. д-р Олиана Борисова Бойкинова, дм МУ Пловдив Член Становище
резервни членове :
Заключителното заседание на журито : 24.01.2017г. от 11:30 в Заседателна зала на Ректорат.