Нефрология

Дата на публикуване в Интернет : 18.06.2018 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Нефрология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : секция „Нефрология“, Втора катедра по вътрешни болести
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : бр. 28 / 29.03.2018 г.
Кандидати : Доц. д-р Емил Павлов Кумчев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №:
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стефан Емилов Горанов, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Райна Теодосиева Робева, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, дмн Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Мила Любомирова Цанкова, дм Външен Член Становище
6. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. д-р Стефка Василева Владева, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 19.07.2018 г., 11.00 ч. в Заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив