Образна диагностика

Дата на публикуване в Интернет: 23.12.2021 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност: Образна диагностика
Факултет: Медицински колеж
Катедра/секция: Специалност „Рентгенов лаборант“
Брой места: 1
За срок: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: ДВ, бр. 63/30.07.2021 г.
Кандидати: 1. Доц. д-р Николета Трайкова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р –1905/25.10.2021 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Силвия Богданова Цветкова-Тричкова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Спас Стефанов Консулов, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Проф. д-р Боян Добрев Балев, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. д-р Добринка Христова Млъчкова-Грънчарова, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
Заключителното заседание на журито: 27.01.2022 г. от 14.00 ч. в електронната платформа ZOOM