Обществено здраве и здравен мениджмънт

Дата на публикуване в Интернет : 17.07.2018 г.
Професионално направление : 7.4. Обществено здраве
Научна или учебна специалност : Обществено здраве и здравен мениджмънт
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция : катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“, секция „Здравен мениджмънт“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата :  брой 28/29.03.2018 г.
Кандидати : Доц. Донка Димитрова Димитрова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-1380/12.06.2018
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Атанасова Семерджиева, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм Външен Член Рецензия
6. Доц. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм Външен Член Становище
7. Проф. д-р Мария Стойкова Братойчева, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 18.09.2018 г., от 13:00 ч. в Заседателната зала на Научен отдел, МУ-Пловдив