Органична химия, биоорганична химия, органичен анализ

Дата на публикуване в Интернет : 02.11.2017г.
Професионално направление : 4.2 Химически науки
Научна или учебна специалност : Органична химия, биоорганична химия, органичен анализ
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция : „Химични науки“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : бр. 49 от 20.06.2017г.
Кандидати : 1. Доц. Марияна Димитрова Аргирова, дхн
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2147/23.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзм МУ Пловдив Председател Становище
2. Акад. проф. Евгени Викторов Головински, дхн Външен Член Рецензия
3. Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн Външен Член Рецензия
4. Проф. Веселина Георгиева Гаджева, дхн Външен Член Рецензия
5. Чл.-кор. проф. Илия Благоев Рашков, дхн Външен Член Становище
6. Проф. Пантелей Петров Денев, дхн Външен Член Становище
7. Проф. д-р Илиян Иванов Иванов, дх МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 07.12.2017 г. от 11 часа в Заседателна зала на Ректорат