Педиатрия

Дата на публикуване в Интернет : 12.09.2022 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Педиатрия
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : катедра „Педиатрия и медицинска генетика Проф. д-р Иван Андреев“
Брой места : 2
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : 32/26.04.2022
Кандидати : 1. Доц. д-р Мария Иванова Спасова, дм

2. Доц. д-р Илияна Христова Пачева, дм

Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-1688/12.07.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя за доц. д-р Мария Спасова, дм Изготвя за доц. д-р Илияна Пачева, дм
1. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм МУ – Пловдив Председател Рецензия
БГ/ЕN
Рецензия
БГ/ЕN
2. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм Външен Член Становище БГ/ЕN Рецензия
БГ/ЕN
3. Проф. д-р Искра Русева Христозова, дмн Външен Член Рецензия
БГ/ЕN
Становище БГ/ЕN
4. Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм Външен Член Становище БГ/ЕN Становище БГ/ЕN
5. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм МУ – Пловдив Член Рецензия
БГ/ЕN
Становище БГ/ЕN
6. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева, дм МУ – Пловдив Член Становище БГ/ЕN Становище БГ/ЕN
7. Доц. д-р Ина Евгениева Генева, дм МУ – Пловдив Член Становище БГ/ЕN Рецензия
БГ/ЕN
Резюмета на представените публикации:

1. Доц. д-р Мария Иванова Спасова, дм

2. Доц. д-р Илияна Христова Пачева, дм

 

Заключителното заседание на журито :