Протетична дентална медицина

Дата на публикуване в Интернет : 12.03.2018 г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Протетична дентална медицина
Факултет : Факултет по дентална медицина
Катедра/секция : Протетична дентална медицина
Брой места : 2
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г.
Кандидати : 1. Доц. д-р Диян Андонов Славчев, дм
2. Доц. д-р Ангелина Печева Влахова-Петрова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 69/11.01.2019 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя 1. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм МУ Пловдив Председател Рецензия 2. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм МУ Пловдив Член Рецензия 3. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм МУ Пловдив Член Рецензия 4. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм Външен Член Становище 5. Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дмн Външен Член Становище 6. Доц. д-р Димитър Андонов Филчев, дм Външен Член Становище 7. Доц. д-р Илияна Павлова Йончева, дм Външен Член Становище Заключителното заседание на журито: 19.04.2019 г., 11.00 ч.,Заседателна зала в Ректорат на МУ-Пловдив