Агенцията по заетостта, чрез Дирекция ”Регионална служба по заетостта” – Пловдив и Дирекция „Бюро по труда” – Пловдив съвместно с Център за кариерно развитие – МУ-Пловдив организират приемна.

А Г Е Н Ц И Я  П О З А Е Т О С Т Т А

чрез

Дирекция ”Регионална служба по заетостта” – Пловдив и

Дирекция „Бюро по труда” – Пловдив

съвместно с

Център за кариерно развитие – МУ-Пловдив организират

ПРИЕМНА

за представяне на услугите, предлагани от Агенцията и нейните териториални поделения, както и на мрежата EURES (Европейски служби за заетост)

22 МАРТ 2016, ВТОРНИК, ОТ 10.30 ЧАСА 

Аудитория 2, Аудиторен комплекс