Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм

Аудиторен комплекс
Аудиторен комплекс

Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм

Завършила гимназия с преподаване на английски език в гр. Пловдив през 1979 г.
и Медицински факултет при ВМИ-Пловдив, специалност медицина през 1985 г.
ОНС „доктор“ от 1997 г. Магистър по здравен мениджмънт от 2011 г. (ФОЗ, МУ-Пловдив).

Професионално развитие

Лекар –микробиолог в гр. Карлово от 1985-1988 г.
От 1988 г. след конкурс заема последователно длъжностите асистент, старши и главен асистент в Катедрата по Микробиология и имунология на МУ-Пловдив.
От 2001 г. е доцент по микробиология, а от 2012 г. е професор по имунология в същата катедра.
Началник на Лаборатория по Микробиология в УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив.

Специализации

Национален институт за медицински изследвания (NIMR), Лондон, Англия (1992-1995 г.) чрез спечелен грант от Leukemia Research Fund за изследовател по молекулярна имунология
Краткосрочни специализации в Институт Земелвайс (Унгария) – 2005 г., Институт Имаген в Тюбинген, Германия (2011 г.) и Радбауд институт в Наймиген (Холандия) – 2012 г.
Дипломи за: 1) специалност по клинична микробиология 1991 г.
2) специалност по клинична имунология 2006 г.

Учебна дейност

Лектор и екзаминатор по микробиология и клинична имунология на студенти в МУ-Пловдив с над 450 ч. годишна учебна заетост. Гост-лектор по програма Еразъм в гр. Мартин (Словакия), Бидгошч (Полша), Лисабон (Португалия).
Ръководител на специализанти по клинична имунология и по микробиология
Автор и съавтор на 14 учебници и учебни помагала за студенти и специализанти в медицински университети.

Научна активност

185 научни публикации, от които 37 с импакт фактор (общ IF над 104).
Над 250 научни участия в национални и международни конференции и конгреси.
Над 400 цитирания в национални и международни издания. H индекс-11.
2 патента, един от които номиниран за патент на годината 2015 от Патентно ведомство
Ръководител, координатор и участник в над 34 изследователски, инфраструктурни и образователни проекти
Научен ръководител и консултант на 7 успешно защитили докторанти от МУ-Пловдив и 9 дипломанти от ПУ и СУ.
Член на редколегията на сп. Folia Medica, Biotechnology and Biotechnological Equipment, Acta Microbiologica Bulgarica.

Научни интереси

Етиологична структура на инфекциите, механизми на антибиотична резистентност и контрола й.
Автоимунитет и автоантитела, инфекциозна имунология, първични имунни дефицити.

Административна дейност и ръководни позиции

Зам. председател на ОС на МФ при МУ-Пловдив (2003-2007г.)
Зам. декан МСПД при ФФ на МУ-Пловдив (2007-2011 г.)
Зам. ректор МСПД на МУ-Пловдив 2 мандата (2011-2018 г.)
Началник на Лаборатория по микробиология при УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив от 2010 г.
Ръководител на Катедра Микробиология и имунология при МУ-Пловдив от 2012 г.
Главен координатор на Експертния съвет по клинична имунология (от м. април 2019 г.) Зам. председател на Българската Асоциация по Микробиология (БАМ)
Ректор на Медицински университет – Пловдив от м. септември 2019г.

Членство в професионални организации

БЛС, СУБ, Българска асоциация по клинична микробиология, Българска Асоциация по клинична имунология, Европейско дружество по микробиология и инфекциозни болести (ESCMID), Балканска асоциация по имунология (BSI), Управителен комитет на J-проект за първични имунни дефицити в Средна и Източна Европа

Награди

Номинация от БЛС –Пловдив и награда Лекар на годината 2013г.
Награда за патент на Българско патентно ведомство 2014/2015 г.
Награди за научни публикации и представени доклади в конгреси, както и грамоти от пациентски асоциации.