Академично писане, изработване на Кохранови системни ревюта


Медицински университет – Пловдив

ОТДЕЛ „СЛЕДДИПЛОМНО
ОБУЧЕНИЕ“
НА МУ-ПЛОВДИВ, ВИ
УВЕДОМЯВА ЗА:

 • Пoдробности за курса изтеглете тук.
 • Програма за интезивен специализиран курс „Академично писане, изработване на кохранови системни ревюта“изтеглете тук.

 • Тел. за връзка:
  032/ 200 514
  0889 743 955
  инж. Нина Атанасова

  „АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ
  НА КОХРАНОВИ СИСТЕМНИ РЕВЮТА“


  (СПЕЦИАЛИЗИРАН ИНТЕНЗИВЕН КУРС –
  40 УЧЕБНИ ЧАСА, ЗА ПЪРВИ ПЪТ В
  БЪЛГАРИЯ, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ С
  ДОГОВОР КП-06-ДК1/6 ОТ 29.03.2021 Г.,
  ФИНАНСИРАН ПО КОНКУРС, СВЪРЗАН С
  ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, КЪМ ФОНД
  „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ – МОН. )

  База за провеждане: МУ-Пловдив – онлайн,
  на платформа: Тeams (Zoom)

  Време за провеждане: м. юли и
  м.септември 2021 г.

  Изисквания за постъпване в курса:
  лекари, специализанти, докторанти, постдокторанти, млади учени.

  Срок за подаване на документите:
  от 18 юни до 28 юни 2021 г.

  Място за подаване на документите:
  Ректорат, Деловодство (2-ри етаж), от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч. (документите в плик, върху който се изписва специализирания интензивен курс: „ Академично писане, изработване на кохранови системни ревюта“).