Акредитация на англоезично обучение в МУ-Пловдив

Във връзка с подготовка за акредитация на англоезично обучение на студенти по медицина и дентална медицина в МУ-Пловдив и съгласно Заповед на Ректора Р-1654/04.07.2013 е предоставен е-формат на карта за самооценка на езиковата компетентност на преподавателския състав, включен в обучението на английски език на МФ и ФДМ.

Попълнените карти да бъдат представени от ръководителите на структурни звена в съответните деканати.