Актуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България – ФНИ, МОН

Уважаеми Представители на Академичния състав,

Уважаеми излседователи, , докторанти, млади учени, студенти,

Фонд научни изследвания обяви нова сесия на Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

Цел на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват.
Очакваните резултати: Да се установи и задълбочи сътрудничеството на българските учени с водещи учени от чужбина, да се стимулира участието на млади учени в международни научни прояви, да се осигури видимост на българските научни изследвания.

Средствата от ФНИ, предоставени чрез тази схема, могат да се изразходват за: организационни разходи, включващи наем зали и оборудване, изработка на постери, печатни и други конферентни материали, закупуване на канцеларски материали; разходи за настаняване на лекторите, поканени от организаторите, настаняване на млади учени от български научни организации или висши училища, които участват с доклад или постерно съобщение, разходи за кафе-паузи, официална вечеря, вътрешен транспорт в страната на участниците в научната проява и други присъщи разходи.

Подробна информация и документи за процедурата има на адрес: Процедура за подкрепа на международни научни форуми – ФНИ, МОН

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД