Акушерство и гинекология

 

Дата на публикуване в Интернет : 28.03.2018 г.
Професионално направление :  7.1. Медицина
Научна или учебна специалност :  Акушерство и гинекология
Факултет :  Медицински факултет
Катедра/секция :  катедра „Акушерство и гинекология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата :  87/31.10.2017 г.
Кандидати :  доц. д-р Екатерина Учикова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-338/19.02.2018
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн Външен Член Становище
4. Проф. д-р Лъчезар Николов Лазаров, дмн Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Борислав Маринов Маринов, дм Външен Член Становище
6. Доц. д-р Елиан Петров Рачев, дм Външен Член Рецензия
7. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 30.04.2018 г., 12.00 ч. в Заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив