Акушерство и гинекология

Дата на публикуване : 01.08.2016
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Акушерство и гинекология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Акушерство и гинекология
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г
Кандидати : 1. доц. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм
Заповед на ректора № 1529/30.06.2016г.
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Екатерина Христова Учикова, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
2. проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Асен Иванов Николов, дмн Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн Външен Член Становище
5. проф. д-р Илко Илиев Карагьозов, дмн  Външен Член Становище
6. доц. д-р Надежда Христова Хинкова, дм Външен Член Становище
7. доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, дм Външен Член Становище
резервни членове :

Заключителното заседание на журито :  

20.09.2016г. от 14 часа в Заседателна зала на Ректорат