Александър Йорданов Линев

Александър Йорданов Линев

Дата на публикуване: 13.09.2021 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма: Генетика
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“
Тема на дисертационния труд: „Молекулярно-генетични подходи за прогноза и мониторинг на пациенти с хронична миелоидна левкемия“
Научен ръководител: Проф. д-р Вили Стоянова, дм
Заповед на Ректора №: Р-1089/05.07.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Чл.-кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дм, дбн МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Проф. д-р Нася Борисова Томлекова, дб Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 14.10.2021 г. от 14:00 ч. във виртуална среда на платформа ZOOM