Анатомия, хистология и цитология

Дата на публикуване в Интернет : 23.05.2022 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Анатомия, хистология и цитология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Анатомия, хистология и ембриология
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 111. от 31.12.2021 г.
Кандидати : 1. Д-р Ферихан Ахмед-Попова, дм
2. Д-р Елена Даскалова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 406/21.03.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Стоян Симеонов Новаков, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дм, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дм, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Ангел Димчев Дандов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
6. Доц. д-р Атанас Георгиев Балтаджиев, дм МУ Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
7. Доц. д-р Павел Тодоров Тимонов, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Резюмета на Д-р Ферихан Ахмед-Попова, дм
Резюмета на Д-р Елена Даскалова, дм
Заключителнo заседание на журито :
27.06.2022 г., 12.00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив