Анатомия, хистология и цитология

Дата на публикуване в Интернет : 25.05.2022 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Анатомия, хистология и цитология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : катедра „Анатомия, хистология и ембриология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 111/31.12.2021 г.
Кандидати : 1. Доц. д-р Слави Делчев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 451/21.03.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн Външен Член Становище
БГ EN
7. Проф. д-р Лазар Желев Славов, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
Доц. д-р Слави Делчев, дм
Заключителното заседание на журито : 27.06.2022 г. от 11 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив