Анатомия, хистология и цитология

Дата на публикуване в Интернет : 07.08.2019 г..
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Анатомия, хистология и цитология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Анатомия, хистология и ембриология
Брой места : 2
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.23 от 19.03.2019 г
Кандидати : 1. д-р Стоян Симеонов Новаков, дм
2. д-р Надя Иванова Пенкова, дм
3. д-р Валерия Тодорова Тананска, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1272/13.06.2019 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Атанас Георгиев Балтаджиев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Доц. д-р Павел Тодоров Тимонов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
3. Проф. д-р Славчо Томов Томов, дмн Външен Член Становище
БГ EN
4. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
6. Проф. д-р Петър Иванов Генев, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. д-р Дора Константинова Златарева , дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
д-р Стоян Симеонов Новаков, дм
д-р Надя Иванова Пенкова, дм
д-р Валерия Тодорова Тананска, дм
Заключителното заседание на журито : 09.09.2019 г. от 13 часа в Трета аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив