Анкета на Българска асоциация по персонализирана медицина

Анкетата е изготвена от БАПЕМЕД по проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01, Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

АНКЕТА