Анкета за проучване на студентското мнение

Писмо Изх. № 78/18.12.2013 г.

ДО РЪКОВОДИТЕЛИ  КАТЕДРА/СЕКЦИЯ

Уважаеми Ръководители на Катедри, Секции и Звена на МУ Пловдив,

Напомняме Ви, че по време на изпитната сесия трябва да се проведе регулярната анкета за проучване на студентското мнение.

Анкетата е качена в сайта на Университета /www.meduniversity-plovdiv.bg/ Качество и акредитация / Анкети / Анкета за проучване на студентското мнение относно организацията на учебния процес в МФ/ и следва да бъде размножена и предоставена за попълване на студентите.

Моля, обобщените резултати от анкетата /в проценти разпределение на отговорите на всеки въпрос по категории/ заедно с анализ на попълнените анкети, да се изпрати в Деканата на МФ в срок до 20.02.2014 г.

Анкетата можете да свалите и от ТУК.

ПРОФ. Д-Р Е. ИЛИЕВА, ДМ Зам. Декан по качество и акредитация