Юбилейна Научна Конференция 75 г. МУ – Пловдив

„Медицина на бъдещето“

Anniversary Scientific Conference 75 years MU of Plovdiv

“Medicine of the Future”

Научна програма / Scientific Programme

Виртуална зала 2 / Virtual room 2

29.10.2020 г.
16.00-17.20„КЛИНИЧНИ ПРОБЛЕМИ“

Модератор: Проф. Х. Добрев

 1. Проф. Христо Добрев „Нови приложения на дерматоскопията в практиката на дерматолога“
 2. Акад. проф. Добрин Свинаров „Клиничната мас спектрометрия като платформа на персонализираната медицина“
 3. Доц. Милена Велизарова “Тумор-асоциирана тромбоза- търсенето на нови предиктивни биомаркери продължава”
 4. Проф. Благовест Пехливанов „Синдром на поликистозните яйчници-приказка без край “

Регистрация/Registration

30.10.2020 г.
08.30-10.00“ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”

Модератори:Доц. С. Димитрова, Доц. В. Кондева

ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 1. Богомил Андонов „Анкетно проучване относно влиянието на материали за временно възстановяване върху качеството на дефинитивното постендодонтско възстановяване“
 2. Гергана Гургурова „Бърза протрузия в горна челюст при кръстосана захапка във фронталния сегмент“
 3. Грета Йорданова „Дигитален анализ на промяната в периметъра на зъбната дъга при безекстракционна и екстракционна терапия“
 4. Десислава Макакова-Тилова „Тестово изследване якост на опън на три вида шнурчета, предназначени за гингивална ретракция“
 5. Теодора Къртева „Цитокинова секреция от периферни кръвни мононуклеарни клетки при пациенти с хронични апикални периодонтити преди и след лечение“
 6. Мариела Цанова-Стаматова „Клинична оценка на индиректни итрий стабилизирани циркониеви възстановявания за период от две години“
 7. Йолена Гешева „Възможности на CAD/CAM софтуера при създаването на мостова протезна конструкция“
 8. Йоанна Георгиева „Използване на CAD/CAM технологията при протезиране на пациенти без необходимост от интраорален скенер в денталната практика хибриден подход за протезиране с използване на CAD/CAM технологията. Клиничен случай“
 9. Магдалина Урумова „Апарат за мехнично-циклично натоварване”

Регистрация/Registration

10.00-11.20“DENTAL MEDICINE”

Moderator:Prof. N. Manchorova

 1. Prof. Neshka Manchorova „Ageing of human dentin and dental pulp – structural, physico-chemical and molecular characteristics“
 2. Prof. Yukka Meurman "How oral infections link to cancer?"
 3. Prof. Yuriy Kolesnik „Dental transplantology“
12.40-13.00Обедно прекъсване / Lunch break
13.00-16.00“DENTAL MEDICINE”
Moderator: Assoc. Prof. G. Tomov
 1. Dr. Ivan Panayotov “ Laboratory models for pulp regeneration"
 2. Prof. George Sandor „Stem Cell Based Tissue Engineering in the Cranio-maxillofacial Skeleton:The Few Who Made it.“
 3. Prof. Reem Hanna "PhotoBioModulation Therapy in Neuropathic Pain Management"
 4. Prof. Adam Stabholz „Er:YAG Laser Supported Endodontic Treatment, Endodontic Retreatment and Endodontic Surgery“

Регистрация/Registration

16.00-18.10“ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА”

КЛИНИЧНА ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ

Модератори: Доц. Д. Нейчев, Доц. П. Тимонов, Доц. В. Андонов
 1. НО-04/2016-проф. Захари Захариев „Маркери на възпалението, свързани с характера и нестабилността на плаките при каротидна атеросклероза“
 2. СДП-05/2017-проф. Жанет Грудева-Попова и доц. Таня Денева „Клинично-лабораторна оценка на коагулация и фибринолиза при пациенти със злокачествени заболявания“
 3. СДП-13/2017-проф. Мирослава Бошева „Оценка на ставния статус при деца и млади възрастни с тежка хемофилия“
 4. ДПДП-02/2018-проф. Мариана Стойчева-Въртигова „Проучване на генотипното разпространение и някои патогенетични механизми на Clostridium difficile асоциирана диария при хоспитализирани болни в УМБАЛ "Св. Георги" – Пловдив“
 5. НО-05/2018-доц. Мариела Генева-Попова „Проучване на имуногенността на TNF-α блокерите за образуване на лекарствено индуцирани неутрализиращи антитела при пациенти с ревматологични заболявания“
 6. НО-10/2018-доц. Митко Митков „Проучване на взаимовръзката между серумната концентрация на мелатонина и дисгликемията при метаболитен синдром“
 7. СДП-15/2017-проф. Снежана Цанова „In vitro изследване на маргинална адаптация на керамични фасети, изработени по CAD/CAM технология“
 8. НО-03/2017 - проф. Георги Тодоров и проф. Ангелина Влахова „Установяване на фрактурната резистентност на изцяло керамични CAD/CAM тричленни мостови конструкции“
 9. ДПДП-08/2018 - проф. Иван Филипов „Възможности за ранна диагностика и микроинвазивно лечение на начални некавитирани апроксимални кариесни лезии“
 10. ДПДП-13/2018 - проф. Нешка Манчорова „Имунологична характеристика на хроничните апикални периодонтити - клинични, диагностични и прогностични аспекти“
 11. НО-04/2018-доц. Иван Ченчев „Хистологична и триизмерна оценка на измененията в костта при презервация на постекстракционни алвеоли с последващо възстановяване чрез имплант“
 12. НО-11/2018-проф. Христо Кисов и проф. Георги Тодоров „Имобилизиране на зъби с патологична подвижност с композитни шини изработени по CAD/CAM технология“
 13. НО-14/2018-проф. Диян Славчев „Ретроспекция на промяната на цвета на временните конструкции при неснемаемо протезиране“

Регистрация/Registration

18.10-20.00“ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА”

ПРЕДКЛИНИЧНА ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ

Модератори: проф. В. Турийски, доц. А. Биволарска, доц. С. Харизанова, доц. К. Токмакова
 1. СДП-11/2015-доц. Илия Костадинов „Изследване ефектите и механизмите на действие върху допаминергичната медиация на два антипаркинсонови препарата-прамипексол и толкапон“
 2. СДП-06/2017-проф. Пепа Атанасова „Промени в спермалните показатели, състоянието на сперматозоидния хроматин, ДНК увреждания и НВА тест при мъже с инфертелитет след лечение с хранителна добавка“
 3. НО-07/2017-доц. Таня Китова „Фетална морфология. Развитие на феталния мозък. Физиология и патология на нервната система“
 4. НО-11/2017 – доц. Росица Димова „Въвеждане на WEB-базирана платформа за регистриране и оценка нивото на болничната култура за осигуряване безопасност на пациента в лечебните заведения и провеждане на национално проучване за страната“
 5. ДПДП-06/2018 - доц. Мария Казакова „Биологично-клиничен подход за изясняване ролята и начина на генна регулация на YKL-40 при системна склероза“
 6. НО-08/2017 - проф. Нонка Матева „Разработване и оценка на ефективността на метод, базиран на сериозни игри за ранна диагностика и терапия при възрастни пациенти с когнитивни нарушения“
 7. ДПДП-04/2018 - ас. Йордан Сбирков „Ефект на Атоваквон върху клетъчна метаболитната активност при детска остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ)“
 8. НО-01/2018- доц. Стела Димитрова „Проучване върху химичен състав, антиоксидантна и антимикробна активности на екстракти от SCUTELLARIA ALTISSIMA“
 9. НО-03/2018-Доц. Михаил Петров и проф. Росица Манчева „Антимикробна активност на физично и електрохимично модифицирани алуминиеви образци“
 10. НО-06/2018-проф. Людмил Пейчев „Неврофармакологично проучване ефектите на lacosamide, topiramate и системното физическо натоварване върху експериментален модел на темпорална епилепсия“
 11. Димитър Мирчев „Мост между университетската среда и интеркултурната комуникация - как /да/ се разбираме, докато учим заедно“

Регистрация/Registration

31.10.2020 г.

08.30-10.00“ХИРУРГИЯ”
Модератор: Проф. Р. Димов

ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 1. Катя Калинова „Роля на автоложната мастна трансплантация в реконструкцията на лицето след изгаряне“
 2. Станислав Карамитев „Мозайкопластика–минимално инвазивен подход за лечение на костно-хрущялни дефекти на коляното“
 3. Бойко Атанасов „Лапароскопско лечение на колоноскопските ятрогенни перфорации“
 4. Бойко Атанасов „Миниинвазивни техники при цялостното лечение на усложнената дивертикулоза“
 5. Михаил Калнев „Малформации на вената на Гален. Рядък случай от клиничната практика“
 6. Георги Апостолов „Едноетапна образно-навигирана спинална хирургия при пациент с дегенеративна лумбална стеноза и миксоиден неврофибром на л5 коренче“
 7. Полина Ангелова „Клипсиране на аневризма на интракраниалната част на вертебралната артерия чрез далечно латерален паракондиларен достъп“
 8. Аглика Бяндова „Сравнителен анализ на методите за увод в анестезия в детската и новорожденската хирургия“
 9. Димитър Хаджиев „Хирургично лечение на сложните форми на ингвиналните хернии“
 10. Елена Хаджиева „Особености в диагностиката и оперативното лечение при сложните форми на аноректалните абсцеси“

Регистрация/Registration

10.00-12.00ЧЕСТВАНЕ 75 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА КАТЕДРА „ХИГИЕНА“

„ПРЕВЕНЦИЯ И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ“

Модератор: доц. С. Харизанова,д-р А. Джамбов

ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 1. Елка Тосева „Зависимост от интернет при студентите по медицина“
 2. Катя Кичукова „Влияние на глобализацията в съвременния свят върху професията и обучението на медицински лаборанти“
 3. Кристина Килова „Обществени нагласи за приложение на телемедицината в България“
 4. Кристина Килова „Използването на мобилни здравни приложения сред населението в България“
 5. Павлина Гидикова-Гешева „Временна неработоспособност при работещи причинена от травми“
 6. Росица Димова „Мотивационни нагласи и удовлетвореност на преподаватели от електронното обучение в медицинското образование“
 7. Светлана Радева „Мотивиране, обучение и развитие на болничния персонал“
 8. Теодора Димитрова „Управление на рисковете за здравето на операционни екипи при експозиция на хирургичен дим“
 9. Панайот Николов „Оценка на синдром на компютърното зрение сред специалисти в областта на информационните технологии в град Варна“
 10. Адриана Любенова „Изкуството, религията и образованието като форма на социализация“

Регистрация/Registration

12.40-13.00Обедно прекъсване / Lunch break
13.00-15.00„ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ“
Модератори: Проф. Ж. Грудева-Попова,Доц. В. Горанова-Маринова
 1. Доц. Илина Мичева “Източници на хемопоетични стволови клетки за трансплантация”
 2. Доц. Мая Йорданова “Индикации за алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки при деца”
 3. Д-р Красен Венков “Кондициониращи режими при алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки”
 4. Д-р Емил Спасов “Пет години автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки в УМБАЛ „ Св. Георги“, МУ –Пловдив“

ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 1. Атанас Иванов „Молекулярна цитогенетика на бъбречно-клетъчния рак- обзор на литературата“
 2. Веселина Горанова-Маринова „Клинична характеристика, еволюция на болестта и преживяемост при пациенти с BCR- ABL + хронична миелоидна левкемия и носителство на мутация T315I“
 3. Хасан Бурнусузов „Лечение на деца с остра лимфобластна левкемия, подпомогнато от флоуцитометрична оценка на минималната резидуална болест – едноцентрово проучване“
 4. Алексанър Линев „Предимства на ddpcr в диагностиката и проследяването на пациенти с хронични миелопролиферативни заболявания“

ПОСТЕРИ

 1. Габриела Райчева „OSIMERTINIB - възможност за персонализиран терапевтичен подход“
 2. Габриела Райчева „Геномно профилиране - оптимизирани терапевтични въможности“

Регистрация/Registration

15.00-17.00„ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ“
Модератор: Проф. Д.Вичева
 1. Анета Тошева „Научни и образователни проекти, финансирани от университетската агенция на франкофонията: обзор и перспективи“
 2. Проф. Ростислав Костадинов „Съвместни университетски програми за обучение - от проекта до практиката“

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

 1. Цветан Цветанов „Буфериран и небуфериран лидокаин при мандибуларен нервен блок“
 2. Цветан Цветанов „Буфериран и небуфериран артикаин при мандибуларен нервен блок“
 3. Юлиан Ананиев „Значение на IL-23 позитивните клетки в прогресията на стомашния карцином“
 4. Христо Абрашев „Роля на TNF-α в развитието на хронична венозна недостатъчност“
 5. Нонка Матева „Как онкогенетиката предсказва и образова“
 6. Гергана Петрова „Интердисциплинарност, мултикултурализъм и работа с пациента в нестандартна ситуация в контекста на провеждане на дидактически упражнения в областта на медицината и здравни науки в медицински симулационен тренировъчен център - резултати от проект“
 7. Ирена Карабова-Хамбарова „Проучване и разработване на анкетни въпросници за изследване нагласите на потребителите на електронното здравеопазване“
 8. Антония Янева „Приложение на data mining техники за анализ на данни от електронни здравни записи“
 9. Наташа Иванова „Хронично третиране с пиромелатин облекчава афективните реакции и абнормената активност на хипоталамус-хипофиза-надбъбречната ос при мъжки и женски плъхове с пренатален стрес“
 10. Яна Чекаларова „Ефект на тренировки за издръжливост върху супероксиддисмутазната активност, глутатион и липидна пероксидация в плазмата на плъхове с пинеалектомия.“
 11. Яна Чекаларова „Тренировката за издръжливост упражнява модулация върху депресивното поведение и циркадианна ритмика на освобождаване на кортикостерон в плазма и експресия на BDNF в хипокамп при плъхове с пинеалектомия“
 12. Яна Чекаларова „Антидепресантът агомелатин коригира нарушенията в цикъла на сън-бодърстване и архитектониката на съня, повлиявайки експресията на MT1 рецептора и на BDNF в хипокампуса през субективната светла фаза при плъхове поставени при режим на постоянна светлина“
 13. Теодора Томова „Нов аналитичен метод за количествено определяне на биологичноактивни съединения в екстракт от семена на гинко билоба“
 14. Ива Славова „Химичен състав на семена от гинко билоба“
 15. Деница Славова “ Технологии в рехабилитацията / TechReh/“

Регистрация/Registration

17-00-18.20“ФАРМАЦИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ”
Модератор: Доц. К. Иванов

ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 1. Михаела Попова „Влияние на Silybum Marianum (бял трън) върху биохимични маркери, участващи в липидния метаболизъм и глюкозната хомеостаза“
 2. Николай Захариев „Прилагане на 32 експериментален дизайн при получаването на наночастици от казеин като потенциални носители на лекарства“
 3. Пламен Кацаров „Разработване на таблетки с етерично масло от Lavandula Angustifolia“
 4. Яна Гвоздева „Диспергиращи се в устата таблетки за педиатричната практика“
 5. Йордан Георгиев „Изследване на комплемент-фиксиращите съединения в имунологично активни полизахаридни комплекси от традиционни лечебни растения“
 6. Светослав Стоев „Нова парадигма за лекарствената безопасност при жени, подложени на контролирана овариална хиперстимулация (КОХ). Примери от реалната клинична практика“
 7. Радиана Стайнова „Превенция и мениджмънт на остеопорозата - роля на фармацевта“
 8. Елена Даскалова " Реверсиране на възрастовообусловеното ремоделиране на tunica media на коронарни артерии при плъхове след суплементация със сокове от aronia melanocarpa“

Регистрация/Registration

18.20-18.30Закриване / Closing Ceremony