д-р Антония Христова Янева

д-р Антония Христова Янева

Дата на публикуване: 28.05.2020 г.
Професионално направление: Обществено здраве
Докторска програма: Медицинска информатика
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“
Тема на дисертационния труд: Компютъризиран когнитивен тренинг в късна възраст
Научни ръководители: проф. Нонка Матева, дм и проф. д-р Радка Масалджиева, дм
Заповед на Ректора Р – 542/16.03.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Нонка Георгиева Матева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Соня Методиева Карабельова, дпн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Димитър Добринов Чаръкчиев, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. Катя Генова Пеева, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

11:00 ч. на 29.06.2020 г. в Първа аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.