ас. Ралица Димитрова Райчева

ас. Ралица Димитрова Райчева

  

Дата на публикуване : 02.03.2016
Професионално направление :  7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Икономика на здравеопазването
Факултет : Факултет по обществено здраве 
Първично структурно звено : катедра  „Социална медицина и обществено здраве”
Тема на дисертационния труд: „Оценка на здравни технологии – изграждане на капацитет и институционализиране. Перспективи за България.“
Научен ръководител : проф. д-р Румен Стефанов, дм
Заповед на Ректора Р- 387/24.02.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Румен Стефанов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. доц. Николай Георгиев Атанасов, ди МУ Пловдив Член Рецензия
3. проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм Външен Член Рецензия
4. доц. Румяна Тодорова Янева, дм Външен Член Становище
5. доц. Надя Руменова Велева, дм Външен Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

04.04.2016 г., 14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив