ас. Веселин Павлов Александров

ас. Веселин Павлов Александров

Дата на публикуване : 13.06.2016
Професионално направление :  4.3. Биологически науки
Докторска програма:

Клетъчна биология

Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : катедра „Медицинска биология”
Тема на дисертационния труд: „Разработване на безсерумна клетъчна линия McCOY – PLOVDIV като експресионна система на човешки теномодулин“
Научен ръководител : доц. Самир Наимов, дсн
Заповед на Ректора Р- 1132/17.05.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Виктория Степан Сарафян, дмн МУ Пловдив Председател Рецензия
2. доц. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм МУ Пловдив Член Становище
3. доц. Самир Изетов Наимов, дсн Външен Член Становище
4. доц.Атанас Димов Арнаудов, двн Външен Член Становище
5. доц. Радка Петрова Кънева, дб Външен Член Рецензия
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

21.07.2016 г.,11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив