Ас. Анита Стоянова Михайлова

Ас. Анита Стоянова Михайлова

Дата на публикуване: 29.05.2019 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: К-ра „Фармакология и лекарствена токсикология“
Тема на дисертационния труд: „Експериментално повлияване на паметови функции, възпаление и имономодулация при приложението на прамипексол и толкапон“
Научен ръководител: доц. д-р Илия Костадинов, дм
Заповед на Ректора № Р-1023/20.05.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Илия Димитров Костадинов, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Ирен Петкова Белчева, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Стиляна Петкова Белчева, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

08.07.2019 г. от 11 часа , Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.