Ас. Евелина Здравецова Гавазова

Ас. Евелина Здравецова Гавазова

Дата на публикуване в Интернет : 10.06.2024 г.
Професионално направление: Фармация
Докторска програма : Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Катедра „Организация и икономика на фармацията“
Тема на дисертационния труд: „Проучване функционалността на фармацевтичната система по време на пандемията от COVID-19”
Научен ръководител: доц. Даниела Грекова-Кафалова, дф
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р–1606/27.05.2024 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф МУ -Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. Калин Валентинов Иванов, дф МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
3. Проф. Златка Димитрова Димитрова, дфн Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, дфн Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Доц. Калина Гочева Андреевска, дф МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
11.07.2024 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.