Ас. Гергана Валентинова Маркова

Ас. Гергана Валентинова Маркова

Дата на публикуване: 20.03.2019 г.
Професионално направление: Обществено здраве
Докторска програма: Управление на здравните грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: К-ра „Сестрински грижи“
Тема на дисертационния труд: „Промоция на здравето в детските ясли в община Плевен – роля на медицинската сестра“
Научен ръководител: Доц. Гергана Петрова, дм
Заповед на Ректора Р – /137/25.01.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм  МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, дм Външен Член Становище
3. Проф. Теодор Николов Попов, дп Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Атанаска Иванова Александрова, дм  МУ-Пловдив Член Рецензия
5. Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, дмн Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
16.05.2019 г. от 12 и 30 в 9-та аудитория на Аудиторен комплекс.