ас. Радка Петкова Боюклиева


Дата на публикуване: 15.04.2024 г.
Професионално направление: Фармация
Докторска програма: Технология на лекарствените форми и биофармация
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Катедра „Фармацевтични науки“
Тема на дисертационния труд: „Биоадхезивни микросфери за насочена “nose-to-brain” доставка на лекарства”
Научен ръководител: доц. Бисера Пиличева, дф
Заповед на Ректора №: Р – 10406/03.04.2024 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. Пламен Димитров Кацаров, дф МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. Красимира Павлова Йончева, дфн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дмн Външен Член Рецензия
БГ /EN
4. Доц. Борислав Станиславов Цанков, дф Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. Пламен Иванов Загорчев, дбн МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат
БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 16.05.2024 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс.