Ас. Вера Николаева Гледачева

Дата на публикуване в Интернет : 23.02.2024 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма : Биофизика
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: К-ра „Медицинска физика и биофизика“
Тема на дисертационния труд: „Биологична активност на нови молекули
аналози на папаверин“
Научни ръководители: доц. Илияна Стефанова-Кънчева, дб и
доц. Стоянка Атанасова, дх
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 385/29.01.2024г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Пламен Иванов Загорчев, дбн МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Рени Емил Калфин Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. Кръстена Тодорова Николова, дф Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. д-р Ивайло Кънчев Иванов, дх Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Доц. Елисавета Георгиева Апостолова, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
25.03.2024 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив