Ас. Виктор Владимиров Йотов

Дата на публикуване в Интернет : 08.02.2024 г.
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма : Биофизика
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Катедра „Медицинска физика и биофизика“
Тема на дисертационния труд: „Изследване на микрогравитационни ефекти върху плъхове чрез модифициран апарат за случайно позициониране”
Научен ръководител: проф. Валентин Турийски, дб
Научен консултант: гл. ас. Райна Ардашева, дб
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 291/24.01.2024г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Илия Димитров Костадинов, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дбн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. Маргарита Любомирова Александрова, дб Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Кичка Георгиева Велкова, дмн МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
11.03.2024 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив