AUF – международна покана за проектни предложения

Уважаеми представители на Академичния състав,

Университетската франкофонска агенция AUF обявява нова международна покана за международен проект „AUF-COVID-19.2“, като разширява типологията на допустимите проекти в сравнение с първата покана за международен проект от м. април 2020 г. По първата покана бяха отпуснати средства в размер на един милион евро за финансиране на 92 проекта от 87 институции членки в 44 държави.

Настоящата покана за международен проект „AUF-COVID-19.2“ е отворена до 15 юли 2021 г. и е достъпна на френски, английски, испански и португалски език, а проектното предложение може да бъде представено на френски или на английски език.

AUF, проявявайки внимание и чувствителност към развитието на пандемичната ситуация, обявява нова международна покана „AUF-COVID-19.2“, като разширява типологията на допустимите проекти.
Тази нова покана ще може да финансира и научноизследователски дейности, анкетни проучвания и/или изследвания, посветени на анализа на последиците от санитарната криза и предлагащи иновативни решения както в областта на здравеопазването, науките и технологиите, така и в областта на хуманитарните, икономическите и социалните науки.

Поканата за проектни предложения дава приоритет на :
1. Екипи от млади изследователи, които изпълняват проекти в полза на т. нар. държави от Юга (сред които е и България, бел. пр.)
2. Консорциуми, предлагащи проекти с национална, регионална или международна значимост. Участието на съответните министерства се насърчава и оценява.

Поканата има за цел да подкрепи :
1. Нови проекти, които трябва да бъдат осъществени до 12 месеца.
2. Развиване на проекти с регионална или международна насоченост в напреднала фаза с цел насърчаване на приложението им по места или на научния/технологичния трансфер.
3. Разгръщане на проекти или синергии между проекти, подкрепени от Международния проект „COVID 19.1“ на AUF на национално, регионално или международно равнище.

2. Проектът може също така да финансира изследователски дейности, анкетни проучвания и / или проучвания, посветени на последиците от здравната криза и предлагащи иновативни решения в следните области (неизчерпателен списък):
– Управление на образователните системи по време на криза и след криза
– Университетското управление по време на криза и след криза
– Педагогическа приемственост
– Предлагане на обучения и образователни иновации
– Хибридизация на обучителния курс
– Дистанционно оценяване и сертифициране
– Психосоциални и икономически последици от пандемията върху студентския живот и живота на кампуса, или по-общо върху целевите социални групи
– Алтернативи на международната мобилност
– Последици от пандемията върху официалния и неофициалния пазар на труда в екосистемата

Проектите, които следва да бъдат подадени, попадат в 2 бюджетни категории:

• Проекти от категория А (проекти с бързо технологично, икономическо и / или социално въздействие):
Средствата, предоставени от AUF, възлизат максимум на 20 000 евро и могат да покрият до 90% от общия бюджет.

• Проекти от категория В (изключителен проект с голямо въздействие или особено иновативен, с национално, междурегионално или международно измерение):
Средствата от AUF възлизат максимум на 50 000 евро и могат да покрият до 80% от общия бюджет на проекта.

Подробна информация може да се получи от ПРЕЗЕНТАЦИЯТА с обобщена информация и приложените файлове с описание на международната ПОКАНА за проектни предложения (на български, френски, английски, испански или португалски език).

Презентация с обобщена информация за ПОКАНАТА

  1. МЕЖДУНАРОДНА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (BG)
  2. INTERNATIONAL CALL FOR PROJECTS AUF COVID-19.2 (EN)
  3. APPEL À PROJETS INTERNATIONAL AUF COVID-19.2 (FR)
  4. CONVOCATORIA INTERNACIONAL PARA PROYECTOS AUF COVID19.2 (ESP)
  5. CHAMADA INTERNACIONAL A PROJETOS AUF COVID-19.2 (PT)

 

Ст. преподавател Г-жа Анета Тошева
Департамент по езиково и специализирано обучение

Зам.-ректор по МСДП
Проф. д-р Диляна Вичева, дм