Медицински университет - Пловдив
Медицински университет – Пловдив

Българска академия на науките обявява конкурс за избор на академици и член-кореспонденти

Българската академия на науките

на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН

О Б Я В Я В А

 конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН и броя на местата в следните области и научни направления:

 

1. Академици

Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 2, Науки за земята – 1, Инженерни науки – 2, Биологически науки –  2, Медицински науки – 2, Хуманитарни науки – 2, Обществени науки – 1, Аграрни и лесовъдни науки – 1, Изкуства и изкуствознание (изкуствоведи) – 2.

2. Член-кореспонденти

Математически науки – 2, Физически науки – 2, Химически науки – 2, Науки за  земята – 2, Инженерни науки – 1, Биологически науки –  2, Медицински науки – 2, Хуманитарни науки – 1, Обществени науки – 2, Аграрни и лесовъдни науки – 2, Изкуства и изкуствознание – 2.

3. Член-кореспонденти, които не са навършили 50 години към датата на обявяване на конкурса от всички области на науката – 3.

Съгласно чл. 5, ал.1 от Правилника за избиране на академици и член-кореспонденти на БАН (утвърден на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 53, т.1 от Устава на БАН от Събранието на академиците и член-кореспондентите) предложения (номинации) за участие в конкурса за академици и член-кореспонденти могат да правят: група академици (не по-малка от 4 души, от които поне двама са от областта на конкурса), факултетните съвети на висши училища и университети; научни съвети на институтите на БАН и на ССА; централните ръководства на творческите съюзи на учените и от съюзите в областта на изкуствата.

Съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за избиране на академици  и член-кореспонденти (Правилника) в конкурса могат да участват български граждани, които са професори и доктори на науките (с представяне на  ксеро-копия от съответните документи). Съгласно чл. 2, ал. 1 от Правилника, кандидатите за  академици трябва да са вече член-кореспонденти на БАН, а според ал. 3 и ал. 4 на чл. 2 в конкурса за член-кореспонденти могат да участват лица, които към датата на обявяване на конкурса не са навършили 65 години. В съответствие с ал. 2 и ал. 4 от Правилника в областта на изкуствата се избират български граждани с висше образование, изтъкнати дейци на културата и изкуството.

Предложенията за избиране на академици и член-кореспонденти на БАН трябва да съдържат: мотивирано предложение от група академици и/или протокол от заседанието на институцията (виж по-горе), която номинира кандидата с мотивирано становище за неговите постижения. В съответствие с чл. 6 от Правилника заявленията  трябва да постъпят в деловодството на БАН – Администрация, стая № 116, до един месец след датата на публикуване на тази обява (краен срок 17 юни 2021 г.). Предложенията се предават или изпращат в запечатaн плик с надпис „За конкурса за академици и член-кореспонденти (2021 г.)” на адрес: Българска академия на науките, БАН – Администрация, София 1040, ул. „15-ти ноември” № 1, стая № 116 (за справки: тел. 02/9795263, както и 02/9795228). В съответствие с чл. 7 от Правилника, в срока определен по чл. 6, кандидатите за участие в конкурса подават, освен изискваните документи по чл. 6 и допълнително изискуемите по чл. 7, ал. 1 документи в два екземпляра и при техническия секретар на избраното от тях отделение на САЧК.

В едноседмичен срок от  изтичане на крайния срок за подаване на предложенията, съгласно чл. 9, ал. 1 Централната изборна комисия (ЦИК) извършва преглед на подадените документи   и обявява допуснатите кандидати до участие в конкурса на електронната страница на БАН.

Приложения:

  1. Заявление по образец;
  2. Личен формуляр по образец;
  3. Правилник за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН;
  4. Критерии за оценка на кандидатите в конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН;
  5. Списък на техническите секретари, базови организации за приемане на документите, адрес и телефон.