Безпрецедентни грижи за докторантите полагат в МУ – Пловдив

Медицински университет – Пловдив като лидер на медицинското образование в Южна България осигурява устойчиво научно развитие на своите кадри и постоянно привлича млади перспективни учени. Докторантското обучение е крайъгълен камък в това направление и от ВУ смятат, че това е ключът към успеха им. В момента в МУ-Пловдив има 78 докторанти, за последната академична година са защитени 41 докторски дисертации. В Университета се обучават редовни докторанти и такива на самостоятелна подготовка, като, независимо от формата, те получават пълна институционална подкрепа. Тя бива както финансова, така и логистична, и организационна. Всеки редовен докторант разполага с лимит от 5000 лв., а докторантите на самостоятелна подготовка с – 1000 лв. за разработване на избраната научна тема. При необходимост от допълнителни средства, такива могат да бъдат осигурени чрез участие във вътреуниверситетски проектни сесии, които се провеждат два пъти в годината, като само за изминалата учебна година са класирани 34 проекта на млади учени с участие на докторанти на обща стойност – 506 752 лв. От Медицинския университет –Пловдив дават трибуна за споделяне на резултатите от научните изследвания на младите медици, като всяка година организират традиционната конференция „Наука и младост“, на която гостуват студенти и докторанти от другите медицински висши училища в страната. Това издига авторитета на научните изследвания, които провеждат и спомага за изграждане на общност от посветени на науката млади хора, партниращи си в създаваните междууниверситетски мрежи и клъстери. В тази насока е и поощряването на докторантите да публикуват резултати от своите научни разработки в международното списание Folia Medica, реферирано в световните бази данни Web of Science и Scopus.

Част от финансовата подкрепа за докторантите се осъществява и чрез серия от допълнителни регламенти за поемане на разходи за участие в научни конгреси и конференции в България и чужбина, заплащане на разходи по публикуване на статии и монографии с отворен достъп, както и за регистриране на патенти. Веднъж годишно се провежда конкурс за висока публикационна активност, като средствата, които МУ – Пловдив предоставя се „реинвестират“ в активности, свързани с научната дейност на авторите и колективите.
В Медицински Университет – Пловдив залагат на интензивна проектна дейност, насочена към подобряване на методиката на докторантското обучение. Вече успешно са завършени два проекта, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – ДОКТОРАНТ и ДОКТОРАНТ-2 на обща стойност – 1 220 000 лв. В резултат на дейностите по тези проекти бяха финансирани научните разработки на над 65 докторанти и постдокторанти и бяха развити структурите на Докторантското училище. То беше първото сред медицинските университети в страната и примерът на МУ-Пловдив скоро беше последван в София, Плевен и Варна. Изправени пред предизвикателствата на пандемията от COVID-19 лекциите и семинарите на Докторантското училище бяха успешно трансферирани в електронна среда и това увеличи интерактивността, а посещаемостта скочи с 30 %. Венецът на ДОКТОРАНТ-2 беше създаването на Преподавателската академия на МУ – Пловдив. Един пионерски проект, концентриращ усилия върху усъвършенстване на преподавателите за успешно извеждане на докторантите до защита. Не на последно място в резултат на проектите бяха създадени серия от пътеводители и наръчници за докторанти и преподаватели, съдържащи полезни обучителни и справочни материали.

МУ – Пловдив не само че непрекъснато инвестира в модернизация на изследователските си структури, но и изгражда нови бази на своя територия. Съвсем наскоро приключи мащабно обновяване на научно-изследователските лаборатории по фармация в Медицински колеж, а скоро ще бъде завършен новият корпус за фундаменталните катедри по биология, химия, биохимия и физика с иновативно лабораторно оборудване, което ще се ползва и от докторантите.

Устойчивото научно развитие не е възможно без далновидна кадрова политика. Предстои обявяването на конкурси за нови асистентски места, както във връзка с достигане на пенсионна възраст на преподаватели, така и с увеличаване на учебната натовареност с англоезично обучение. Това ще даде възможност за обявяване на нова вълна от докторантури. В момента в Университета тече подготовка за участие в мащабен проект по ОП НОИР „Модернизация на висшето образование“, който предвижда надграждане на дейностите в Докторантското училище и Преподавателската академия.

Бъдещето ни изправя пред нови и все по-сложни условия. Медицински университет – Пловдив повече от 75 години устоява на предизвикателствата на времето и след всяко изпитание се изправя още по-силен и успешен.