Биофизика

Дата на публикуване в Интернет : 15.05.2018 г.
Професионално направление :  4.3. Биологически науки
Научна или учебна специалност :  Биофизика
Факултет :  Фармацевтичен факултет
Катедра/секция :  катедра „Медицинска физика и биофизика“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : 13/09.02.2018 г.
Кандидати :  Доц. Пламен Иванов Загорчев, дбн
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-889/25.04.2018
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Атанас Димитров Кръстев, дбн МУ Пловдив Председател Становище
2. Акад. Борис Гоцев Тенчов, дбн Външен Член Рецензия
3. Акад. д-р Радомир Георгиев Радомиров, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. Маргарита Любомирова Александрова, дмн Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дмн Външен Член Становище
6. Проф. Христо Стефанов Гагов, дб Външен Член Становище
7. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито :  18.06.2018 г., 11.00 ч. в Заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив