Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества

Дата на публикуване : 17.08.2016
Професионално направление : 4.3. Биологически науки
Научна или учебна специалност : Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено : Кат. Химия и биохимия
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.32 от 22.04.2016 г.
Кандидати : Гл. ас. Стела Здравкова Димитрова, дх
Заповед на ректора № Р – 1950/12.07.2016. Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. Росица Димитрова Манчева, дх МУ Пловдив Председател Становище
2. Доц. Здравка Янчева Велкова, дт МУ Пловдив Член Становище
3. Проф. Пантелей Петрова Денев, дхн Външен Член Рецензия
4. Проф. Магдален Димитров Златанов, дхн Външен Член Рецензия
5. Проф. Илиян Иванов Иванов, дх Външен Член Становище
6. Доц .Гинка Атанасова Антова, дх Външен Член Становище
7. Доц. Стоянка Николова Атанасова, дх Външен Член Становище
 
Заключителното заседание на журито :