БЛС обявява конкурс по програма за подпомагане, обучение и изграждане на лидерски и комуникационни умения сред бъдещи лекари за 2020-2021 г.

В условията на пандемия и покачващите се очаквания на обществото към лекарите, още повече се засилва необходимостта от стимулиране на бъдещите лекари, които се оказват едни от най-полезните в COVID отделенията и дават своя младежки ентусиазъм и добра експертиза при овладяване на ситуациите.
Ето защо за поредна година Български лекарски съюз стартира проекта за финансово стимулиране на бъдещи лекари от 5-ти и 6-ти курс, специалност „Медицина“, в хода на тяхното академично израстване чрез ежемесечна финансова подкрепа за период от 9 месеца. Условия за кандидатстване на студенти от 5-и и 6-и курс:
Кандидатите следва да отговарят на следните условия за кандидатстване по Програмата на Български лекарски съюз за подпомагане, обучение и изграждане на лидерски и комуникационни умения сред бъдещите лекари за 2020-2021г.:

1. Студенти по специалност „Медицина“ от 5-и и 6-и курс;
2. Среден успех от началото на следването до момента над 5.00 – удостоверява се чрез уверение за среден успех от съотвеното ВУЗ;
3. Съгласие на стипендиантите да участват в:
а) инициативи на БЛС и партньорските организации на БЛС;
б) безплатни обучителни курсове;
в) организацията по провеждане на събори на БЛС, ежегодната церемония „Лекар на годината“, изложби в областта на здравеопазването;
г) регулярни срещи с администрацията на БЛС за обсъждане на актуални теми от здравеопазването, решаване на текущи проблеми и др;
4. Владеенето на чужд език е с предимство при класирането на кандидатите, което се удостоверява със сертификат или диплома за завършена езикова гимназия.
Заявление за кандидатстване – тук
Декларация за съгласие – тук
Срок за кандидатстване: 14.10 – 25.11.2020г.
До 25.11.2020 г. ще се приемат документи за финансово стимулиране на бъдещи лекари от 5-ти и 6-ти курс, специалност „Медицина“. Документите могат да се подават и на имейл sdo@blsbg.com.