logo-EFRR-BG05M2OP001-1-002-0023-С01 (4)

Проект Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА“НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”