Четвърти конкурс за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Република Словакия за периода 2013-2015 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за Четвърти конкурс за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Република Словакия за периода 2013-2015 г. – по линия на Фонд Научни изследвания, МОМН.

Начало на конкурса: (29 април 2013 г.)  Краен срок за подаване на проектите: (7 юли 2013 г.)

  Целта на конкурса е насърчаване на мобилността на изследователите и обмена на опит посредством:   • подготовка на съвместни международни проекти;  • подготовка на съвместни публикации;  • съвместно участие в конференции по темата на проекта и организиране на съвместни научни дейности;  • използване на специализирана апаратура и лабораторно оборудване;  • събиране на изследователски материали;  • насърчаване на докторанти и / или млади учени (до 35 години).  

Допустими кандидати:  Висши училища и Научноизследователски организации  

Кандидатите трябва да са непосредствено отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредници.  

Предимство е включването в екипа на млади учени, изследователи, придобили докторска степен в последните пет години, и на докторанти;  

Научни области: Всички

Подробна информция: – на сайта на Фонд Научни изследвания – http://www.bulfund.com/.

За контакти и допълнителна информация: Координатор от българска страна: Мария Начева гл. експерт Фонд „Научни изследвания  (02) 4444 962  e-mail: [email protected] Марина Борисова държавен експерт Дирекция „Наука” Министерство на образованието, младежта и науката e-mail: [email protected] тел.  (02) 92 17 649

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД