COST – покана за предложения по Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите

На вниманието на:

Зам. Ректор по НИД Декани, Зам. Декани НИД,Ръководители на Катедри, Отговорници по НИД Директор на Медицински колеж Директор на ДЕСО

Уважаеми колеги,

От Център Проекти представяме на вниманието Ви информация за:

Открита покана за предложения по Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (програма COST).

COST обединява изследователи и експерти от различни страни, които работят по определени теми.

По линия на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите не се финансират самите научни изследвания. COST финансира провеждането на срещи, конференции, краткосрочен научен обмен и информационни прояви, които допринасят за работата в мрежа.

Понастоящем се подпомагат около 250 изследователски мрежи (дейности). Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите е организирано в девет широки изследователски области:

Биомедицина и молекулярни бионауки;   Химия и молекулярни науки и технологии;   Науки за Земята и управление на околната среда;   Храни и земеделие; Гори, продукти и услуги, свързани с тях;   Хора, общество, култура и здраве;   Информационни и комуникационни технологии;   Материали, физика и нанонауки;   Транспорт и градско развитие.

Предвиденият обхват на всяка изследователска област е описан на уебсайта на COST.

Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави, участващи в COST.

Предложенията ще се оценяват на два етапа (освен за мултидисциплинарните предложения, за които информация се съдържа по-долу). Предварителните предложения (максимум 10 000 знака/3—4 страници), подадени чрез електронния образец (вж. http://www.cost.eu/opencall), следва да съдържат кратко изложение на предложението и очаквания от него ефект. Подлежащите на разглеждане предложения ще се оценяват от специализираните комитети за изследователските области в съответствие с публикуваните критерии. Авторите на избраните предварителни предложения ще бъдат поканени да представят пълни предложения.

Пълните предложения ще се разглеждат от експерти съгласно критериите за оценка. Решението се взема обикновено до осем месеца след крайния срок за подаване на предложенията, като се очаква дейностите да започнат в рамките на три месеца след това. Всички подробности и критерии са описани на адрес: http://www.cost.eu/ download/COST-Action-Proposal-SESA-guidelines.pdf

Срокът за подаване на предварителните предложения изтича в 17,00 ч. брюкселско време на 28 март 2014 г., петък.

Около 20 % ще бъдат поканени да представят пълни предложения за окончателен подбор на приблизително 40 нови дейности, при условие че има наличен бюджет. На 2 юни 2014 г. ще бъде отправена покана за представяне на пълните предложения до 25 юли 2014 г.

Представените мултидисциплинарни предложения следват специфична пилотна процедура за оценяване, при която се подава едно-единствено предложение, и трябва да бъдат регистрирани до 17,00 ч. брюкселско време на 7 март 2014 г.

Срокът за подаване на мултидисциплинарните предложения е 17,00 ч. брюкселско време на 11 април 2014 г.

Предложението ще бъде оценено дистанционно на два етапа, след което ще се проведат изслушвания с мултидисциплинарен характер и ще се извърши контролът от експертната група по мултидисциплинарните предложения. Общо описание на процедурата за оценяване се намира на адрес http://www.cost.eu/domains_actions/TDP, докато подробностите по подаването и оценяването на предложенията са пояснени в Насоките за пилотната открита покана за мултидисциплинарни предложения (http://www.cost.eu/download/TDP_guidelines).

За авторите на предложения, които биха искали да се свържат със своя национален координатор за Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (CNC) за информация и напътствия може да посетят следния интернет адрес: http://www.cost.eu/cnc

Предложенията се подават по електронен път чрез уебсайта на Бюрото на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите. В рамките на COST се насърчават предложенията за дейности, които допринасят за научното, технологично, икономическо, културно и обществено развитие на Европа. Особено добре се посрещат предложения, които играят ролята на предшественик за развитието на други европейски програми и/или са представени от изследователи в началото на своята кариера (млади учени).

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД