Д-р Александрина Руменова Топалова-Шишманова

Д-р Александрина Руменова Топалова-Шишманова

Дата на публикуване: 12.01.2021 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Оториноларингология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Ушни, носни и гърлени болести“
Тема на дисертационния труд: Комплексен подход за топична диагностика на риноликвореята
Научни ръководители: Проф. д-р Спас Консулов, дм и доц. д-р Николета Трайкова, дм
Заповед на Ректора №: Р – 1774/13.10.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Доц. д-р Николета Иванова Трайкова, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2.Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3.Доц. д-р Юлиан Димитров Рангачев, дм Външен Член Становище БГ/EN
4.Доц. д-р Петър Иванов Руев, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
5.Доц. д-р Христо Кирилов Златанов, дм Външен Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито:
17.02.2021 г., 14,00 ч, във виртуална среда на платформа ZOOM.