д-р Анастас Петров Чапкънов

д-р Анастас Петров Чапкънов

Дата на публикуване в Интернет : 11.06.2024 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Гръдна хирургия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Акустичният мапинг на белите дробове (VRI) – нов метод за предвиждане на постоперативната функция при пациенти подлежащи на белодробна резекция“
Научни ръководители: проф. д-р Благой Маринов, дм и доц. д-р Владимир Ходжев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1680/31.05.2024 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Иван Петков Новаков, дмн МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Румен Николов Ненков, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. д-р Георги Станев Янков, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
11.07.2024 г., от 11.00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив