д-р Анета Симеонова Петкова

д-р Анета Симеонова Петкова

Дата на публикуване: 08.04.2019 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Неврохирургия
Тема на дисертационния труд: „Клиника, диагностика и оперативно лечение при пациенти със спонтанни спондилодисцити“
Научни ръководители: Проф. д-р Христо Желязков, дм; Доц. д-р Таня Китова, дмн
Заповед на Ректора № Р-445/14.03.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Христо Богданов Желязков, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Петър Стефанов Вълканов, дм Външен Член Становище
3. Доц. д-р Васил Христов Каракостов, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Кичка Георгиева Велкова, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 27.05.2019 г. от 14 часа във Втора аудитория