Д-р Ангел Марио Джамбов ,дм

Д-р Ангел Марио Джамбов ,дм

Дата на публикуване: 30.08.2019 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: Психиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Психиатрия и медицинска психология
Тема на дисертационния труд: Моделиране на психосоциални механизми, свързващи средовите фактори акустичен стрес и зелени площи с нивото на тревожност/депресия при здрави лица и пациенти с разстройства от тревожно-депресивния спектър
Заповед на Ректора №: Р – 1344/20.06.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2. Проф. Ваня Лукова Матанова, дпн Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм Външен Член Становище
БГ EN
4. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн Външен Член Становище
БГ EN
5. Проф. д-р Питър Лершер, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
7. Проф. д-р Валентин Христов Акабалиев, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ EN
Автореферат БГ EN
Заключителното заседание на журито:
30.09.2019 г. от 11.00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив