Д-р Ангел Петров Проданов

Дата на публикуване в Интернет : 14.12.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Анестезиология и реаниматология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина
Тема на дисертационния труд: „Животозастрашаващи хипергликемични нарушения
при болни със захарен диабет в интензивното отделение“
Научен ръководител: проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 3012/18.10.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1.Доц. д-р Георги Ангелов Павлов, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2.Доц. д-р Боряна Найденова Иванова-Събева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3.Проф. д-р Вилиан Христов Платиканов, дм Външен Член Рецензия
БГ /EN
4.Доц. д-р Теодора Недева Шербанова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5.Доц. д-р Митко Димитров Митков, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
15.01.2024 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив