Д-р Атанаска Спасова Динкова

Д-р Атанаска Спасова Динкова

Дата на публикуване: 20.02.2019 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Хирургична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Орална хирургия“
Тема на дисертационния труд: Съвременни аспекти при екстракцията на зъби при пациенти, приемащи перорални антикоагуланти и антиагреганти
Научни ръководители: Проф. д-р Димитър Атанасв, дм и доц. д-р Людмила Владимирова-Китова, дм
Заповед на Ректора №: Р – 68/11.01.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Димитър Тодоров Атанасов, дм  МУ-Пловдив Председател Становище
2.Проф. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Рецензия
3.Доц. д-р Благой Димитров Петров, дм Външен Член Становище
4.Доц. д-р Красимира Атанасова Христова-Целова, дм  Външен Член Рецензия
5.Проф. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 11:00 ч. на 28.03.2019 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.