Д-р Бистра Владимирова Яцева

Д-р Бистра Владимирова Яцева

 

Дата на публикуване:06.06.2023 г
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Кардиология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Първа катедра по вътрешни болести, секция „Кардиология“
Тема на дисертационния труд: „Съвременен профил на пациенти с инфекциозен ендокардит и показатели за вътре-болнична смъртност“
Научни ръководители: проф. д-р Федя Николов, дм и доц. Ралица Райчева, дм
Заповед на Ректора №:Р–1414/23.05.2023 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Людмила Георгиева Владимирова-Китова, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2.Доц. д-р Петър Федев Николов, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
3.Проф. д-р Ивайло Рилков Даскалов, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
4.Проф. д-р Димитър Христов Раев, дмн Външен Член Рецензия
БГ/EN
5.Проф. д-р Константин Николов Рамшев, дм Външен Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 06.07.2023 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив